حرفی بزن.

"نفرت به عشق نزدیک تر است تا بی تفاوتی به آن."

باور کن. باورم کن.‌


"طوفان که باشی از خودت به کجا پناه توانی برد؟"

من از خودم پناه آورده ام به تو. 

پناه بر تو.

حرفی بزن.


و من از استیصال این همه کلمه، سرم را می‌چسبانم به سردیِ غم انگیزِ پنجره. 

رویِ بخارِ پنجره می نویسم "من را بغل بگیر و دور کن."


نویسنده :ناشناس