میدونی جک همیشه از ادما بپرس خوبی

شاید همین خوبی بشه اخرین امید اون آدم برای اینکه زنده بمونه 

میفهمی چی میگم؟


_گفت و گوی سایه ها