همه ی ما در زندگی واقعی هم یک قالب ذهنی و یک چارچوب داریم که محیط اطرافمان را از این دریچه میبینیم 
این فضای فکری را پارادایم میگویند ( در اینجا میخواهم با کلمات فرنگی پز بدهم )
پارادایم مجموعه ای از قوانین و پیش فرض هاست که باید ها و نباید ها را برای ما تعیین میکند پارادایم ها مانند فیلتر هایی هستند که داده ها را تصفیه میکنند و افراد فقط آن دسته از داده هارا قبول میکنند و درست میپندارند که موافق پارادایم های آنها باشد
تمام مقاومت هایی که برابر فکرهای جدید ایجاد میشود و به خاطر وجود همین پارادایم هاست اگر جامعه ی یونان قدیم افکار سقراط را نپذیرفت و اورا محکوم به مرگ کرد اگر کلیسا نظریه ی گالیله را مبنی بر گردش زمین به دور خورشید نپذیرفت اگر صنعت سازی سوئیس تکنولوژی ساعت های الکترونیکی را نپذیدفت و از بازار جهانی حذف شد و خیلی اگر های دیگر همگی بدلیل مقاومتی است که یک پارادایم دربرابر ایده های جدید دارد در کشور ماهم نمونه هایی از مقاومت در برابر فکر های جدید بسیار دیده میشود مقاومت دربرابر ظهور دوش حمام ( که در استوری ماجرایش را میگذارم ) رادیو تلویزیون ویدئو و ماهواره و اینترنت همگی از این دسته اند 
اما هستند کسانی که دائم پارادایم های خودرا تغییر میدهند دانشمندان و پیشتازان علم و تکنولوژی از این دسته اند ما به این علت از عوض شدن های پارادایم ها احساس خطر میکنیم که اگر پارادایم ها عوض شوند 
گذشته ی موفق ما هیچ چیزی را برای رسیدن به موفقیت های آینده تضمین نمیکند و این همان علت اصلی ایستا ماندن و تغییر نکردن است
اکنون ما درجایی ایستاده ایم که نگران فلج شدن پاردایم هایمان هستیم و میخواهیم دائم خودرا با واقعیت های بیرون تطبیق بدهیم 
هندسه ۱ مبتکران
فرهاد ابولقاسمی