گاهی وقتا وقتی که داری با همه وجودت میجنگی باید یه چند ثانیه بکشی عقب یه نفسی تازه کنی یک سری چیزهارو تغییر بدی و بعد دوباره پر قدرت شروع کنی
جنگیدن تنها کافی نیست 
ستوده باید یاد بگیری درست و اصولی مبارزه کنی