دارم از همه ی حرف هایی که میخواهم بزنم و نمیتوانم پر میشوم

کی منفجر شوم خدا میداند