زمین مرده است 

بخاطر بسط مشترک خاطرات 

با انعقاد یک پیچک 

چه فرقی میکند 

وقتی هنوز هم 

ادم ها با تانک و گلوله و تفنگ میجنگند

زمین سالهاست که مرده است 

از همان وقتی که کسی شکوفه های گیلاس را دراغوش نگرفت

و گذاشت که باران به جای روحش لباس هایش و چترش را خیس کند 

و گرمای جهنمی اش بارانمان که نه جانمان را گرفت

زمین سالهاست که مرده است 

زمین سالهاست که مرده است:)


پی نوشت : بعد از سالها بالاخره نوشت :)